NOVEDADES
TY-2577-1
 • Freightliner / FLD 112
 • 2000 / 95.975
 • $ 13.500.000
004
 • International / 9200I
 • 2001 / 865.360
 • $ 13.500.000
GKXR-25-1
 • Hyundai / Veloster GLS 1.6
 • 2014 / 25.704
 • $ 10.000.000
DVHK-57-2
 • Kia / Morning EX 1.2
 • 2012 / 78.960
 • $ 4.180.000